Säännöt

 

Vahvistettu 29.6.2023

 

Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 

1 § 
Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. 

2 §
Säätiön tarkoituksena on edistää tamperelaisurheilua. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi harkintansa mukaan vuosittain jakaa toimintansa voittovaroista valmennustukea nuorille urheilijoille ja heidän valmentajilleen, sekä antaa avustuksia liikunta- ja urheilulääketieteelliseen tutkimukseen ja järjestää koulutus- ja yleisötilaisuuksia. Säätiö voi palkita huomionarvoiseksi katsomansa merkittävän tamperelaisen urheiluteon. 

3 § 
Säätiön omaisuuden muodostavat säätiötä perustettaessa (20.10.1946) sille luovutettu omaisuus 750.000,- mk sekä sille tämän jälkeen kertynyt ja vastedes karttuva omaisuus. 

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia, sekä luvan saatuaan järjestämään arpajaisia ja rahankeräyksiä. 
Säätiö voi omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita. 


Säätiön hallinto ja hoito 

4 § 
Säätiön asioita hoitaa ja sen tarkoitusperien toteuttamisesta huolehtii säätiön hallitus. 

5 § 
Säätiön rahavaroja kartutetaan näiden sääntöjen 3 §:ssä mainitulla tavalla ja rahavarat on sijoitettava turvallisesti ja mahdollisuuksien mukaan tuottavasti. 

Säätiön edustajisto 

6 § 
Säätiön edustajistoon voi kukin niistä liikuntakasvatusalaa harrastavista rekisteröidyistä voimistelu- ja urheiluseuroista tai liikuntajärjestöistä, joiden kotipaikka on Tampere, nimetä kalenterivuodeksi kerrallaan edustajan ja hänelle varahenkilön. 

Jos Tampereen kaupungin alueelle perustetaan uusia voimistelu- ja urheiluseuroja tai liikuntajärjestöjä, on niillä oikeus nimittää edustajansa tämän säätiön edustajistoon seuraavassa syyskokouksessa. Jos joku nimeämiseen oikeutetuista voimistelu- ja urheiluseuroista tai liikuntajärjestöistä lakkaa olemasta, menettää tämä seura tai liikuntajärjestö edustajapaikkansa säätiön edustajistossa. 

Seuroilla ja järjestöillä on oikeus nimetä entiset edustajat uudelleen. 

Säätiön edustajistoon ovat säätiön perustamishetkellä kuuluneet seuraavien urheiluseurojen edustajat: Tampereen Pyrintö, Tampereen Urheilijat –38, Tampereen Kisa-Veikot, Tampereen Voimistelijat, Tampereen Voimailuseura, Pyörä-Pojat, Tampereen Hiihtoseura, Tampereen Luistelijat, Tampereen Uimaseura, Ilves, Ilves-Kissat, Pedot, Tampereen Palloilijat, Tammerfors Bollklubb, Tampereen Poliisi-Urheilijat, Rautatieläisten Urheilijat, Tampereen Naisvoimistelijat, Tampereen Pyrkivä, Hämeen Naisvoimistelijat, Naisvoimisteluseura Aino, Näsi-Melojat, Naisvoimisteluseura Kipinä, Tampereen Kuurot Urheilijat, W:n Sandbergin Retkeilijät, Epilän Esa, Tampereen Kisatoverit, Tampereen Kilpa-Veljet, Tampereen Kullervo, Tampereen Yritys, Tampereen Veikot, Finlaysonin v.- ja u.-seura, Tampereen Pallo-Veikot, Pesä-Peikot, Tampereen Säkenet, Tampereen Työväen Naisvoimistelijat, Tampereen Työväen Uimarit, Tahmelan Vesa, Järvensivun Kisa, Rantaperkiön Isku, Pispalan Tarmo ja Lamminpään Korpi, SVUL:n Hämeen piiri, TUL:n Tampereen piiri ja SPL:n Tampereen piiri. 

7 § 
Edustajisto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä sihteerin. Edustajisto on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet edustajistosta on saapuvilla. 

Edustajiston kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa arpa. 

Edustajiston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. 

Edustajistossa olosta ei makseta palkkiota. 


8 § 
Säätiön edustajisto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous loka- marraskuussa. Asia, jota halutaan edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi, on esiteltävä säätiön hallitukselle hyvissä ajoin ennen kokousta. Säätiön edustajisto voidaan kutsua ylimääräisiin kokouksiin, milloin puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena taikka säätiön hallitus tai vähintään kolmannes edustajiston koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää. Kirjallisessa pyynnössä on mainittava asia, jota varten kokous vaaditaan kutsuttavaksi koolle. 

9 § 
Kevätkokouksessa: 

1) esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus siihen liittyvine tilinpäätöksineen ja tilintarkastajien lausunnon kera, 
2) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Syyskokouksessa: 

1) esitetään seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio, 
2) valitaan edustajiston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, 
3) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sillä tavoin kuin sääntöjen 11 §:ssä lähemmin määrätään, 
4) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa, 
5) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

10 § 
Edustajiston kokoukset kutsutaan koolle sanomalehti-ilmoituksella tai edustajiston jäsenille postin tai sähköpostin välityksellä lähetettävillä kutsuilla esityslistoineen vähintään neljätoista (14) vuorokautta ennen kokousta. Muut tiedonannot edustajiston jäsenille toimitetaan samalla tavalla. 


 

Säätiön hallitus 
 

11 § 
Säätiön asiat hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi kalenterivuodeksi valitut yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenistä 1/3 on vuosittain erovuorossa. Jos hallituksen jäsen kesken toimintakauttaan estyy hoitamasta tehtäväänsä, valitsee säätiön edustajiston kokous hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen. 

12 § 
Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä on puhe- mutta ei äänivaltaa. Hallitus voi määrätä heille kohtuullisen palkkion tehtävästään. Hallitus voi käyttää apunaan myös asiantuntijoita. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan ja yli puolet jäsenistä ollessa läsnä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat. Kutsut hallituksen kokouksiin on annettava jäsenille kolme (3) päivää ennen kokousta kirjallisesti postin välityksellä tai muulla hallituksen määräämällä tavalla. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Rahastonhoitaja on velvollinen neljännesvuosittain tekemään säätiön hallitukselle tilikatsauksen säätiön omaisuudesta. 

13 § 
Säätiön tarkoitusperien toteuttamiseksi voi hallitus laatimansa ja edustajiston vahvistaman talousarvion puitteissa palkata tarpeellisen henkilökunnan, joka toimii hallituksen valvonnan alaisena. 


Yleisiä määräyksiä 

14 § 
Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai hallituksen varsinainen jäsen kuitenkin aina kaksi yhdessä.  Hallitus nimeää nimenkirjoittajaoikeudet puheenjohtajan lisäksi vuosittain.


15 § 
Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on säätiön hallintoa ja hoitoa koskevine pöytäkirjoineen ynnä muine asiakirjoineen jätettävä helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka lausunto on maaliskuun 15. päivään mennessä jätettävä säätiön hallitukselle. Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava Oikeusministeriölle kesäkuun loppuun mennessä. 

16 § 
Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla HTM tai KHT tilintarkastaja. 


17 § 
Säätiön hallitus päättää sääntöjen muutoksista. Säätiön purkaminen tapahtuu selvitystilamenettelyn kautta. Säätiön selvitystilaan asettamista täytyy kannattaa enemmistö hallituksen kaikista jäsenistä.


 

Erikoisia määräyksiä 

18 § 
Vuosittain kertyneiden voittovarojen jakamisessa on noudatettava tasapuolisuutta eri liikuntakasvatusjärjestöjen suhteen. 

19 § 
Jos säätiö lopettaa toimintansa, siirtyy sen omaisuus Tampereen kaupungille käytettäväksi 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.