Säännöt

 

Vahvistettu 2.2.2015


Säätiön nimi, kotipaikka ja tarkoitus 

1 § 

Säätiön nimi on Tampereen Urheilun Edistämissäätiö ja sen kotipaikka on Tampereen kaupunki. 

2 §

Säätiön tarkoituksena on edistää tamperelaisurheilua. 

Tarkoituksensa toteuttamiseksi säätiö voi harkintansa mukaan vuosittain jakaa toimintansa voittovaroista valmennustukea nuorille urheilijoille ja heidän valmentajilleen, sekä antaa avustuksia liikunta- ja urheilulääketieteelliseen tutkimukseen ja järjestää koulutus- ja yleisö-tilaisuuksia. Säätiö voi palkita huomionarvoiseksi katsomansa merkittävän tamperelaisen urheiluteon. 

3 § 

Säätiön omaisuuden muodostavat säätiötä perustettaessa (20.10.1946) sille luovutettu omaisuus vmk. 750.000,- ynnä sille tämän jälkeen kertynyt ja vastedes karttuva omaisuus. 

Säätiö on oikeutettu vastaanottamaan lahjoja, testamentteja ja avustuksia, sekä luvan saatuaan järjestämään arpajaisia ja rahankeräyksiä. 

Säätiö voi omistaa ja hallita kiinteätä ja irtainta omaisuutta sekä arvopapereita. 


Säätiön hallinto ja hoito 

4 § 

Säätiön asioita hoitavat ja sen tarkoitusperien toteuttamisesta huolehtivat säätiön edustajisto ja hallitus. 

5 § 

Säätiön rahavaroja kartutetaan näiden sääntöjen 3 §:ssä mainitulla tavalla ja rahavarat on sijoitettava turvallisesti ja mahdollisuuksien mukaan tuottavasti. 


Säätiön edustajisto 

6 § 

Säätiön edustajistoon voi kukin niistä liikuntakasvatusalaa harrastavista rekisteröidyistä voimistelu- ja urheiluseuroista tai liikuntajärjestöistä, joiden kotipaikka on Tampere, nimetä kalenterivuodeksi kerrallaan edustajan ja hänelle varahenkilön. 

Jos Tampereen kaupungin alueelle perustetaan uusia voimistelu- ja urheiluseuroja tai liikuntajärjestöjä, on niillä oikeus nimittää edustajansa tämän säätiön edustajistoon seuraavassa syyskokouksessa. Jos joku nimeämiseen oikeutetuista voimistelu- ja urheiluseuroista tai liikuntajärjestöistä lakkaa olemasta, menettää tämä seura tai liikuntajärjestö edustajapaikkansa säätiön edustajistossa. 

Seuroilla ja järjestöillä on oikeus nimetä entiset edustajat uudelleen. 

Säätiön edustajistoon ovat säätiön perustamishetkellä kuuluneet seuraavien urheiluseurojen edustajat: Tampereen Pyrintö, Tampereen Urheilijat –38, Tampereen Kisa-Veikot, Tampereen Voimistelijat, Tampereen Voimailuseura, Pyörä-Pojat, Tampereen Hiihtoseura, Tampereen Luistelijat, Tampereen Uimaseura, Ilves, Ilves-Kissat, Pedot, Tampereen Palloilijat, Tammerfors Bollklubb, Tampereen Poliisi-Urheilijat, Rautatieläisten Urheilijat, Tampereen Naisvoimistelijat, Tampereen Pyrkivä, Hämeen Naisvoimistelijat, Naisvoimisteluseura Aino, Näsi-Melojat, Naisvoimisteluseura Kipinä, Tampereen Kuurot Urheilijat, W:n Sandbergin Retkeilijät, Epilän Esa, Tampereen Kisatoverit, Tampereen Kilpa-Veljet, Tampereen Kullervo, Tampereen Yritys, Tampereen Veikot, Finlaysonin v.- ja u.-seura, Tampereen Pallo-Veikot, Pesä-Peikot, Tampereen Säkenet, Tampereen Työväen Naisvoimistelijat, Tampereen Työväen Uimarit, Tahmelan Vesa, Järvensivun Kisa, Rantaperkiön Isku, Pispalan Tarmo ja Lamminpään Korpi, SVUL:n Hämeen piiri, TUL:n Tampereen piiri ja SPL:n Tampereen piiri. 

7 § 

Edustajisto valitsee keskuudestaan vuodeksi kerrallaan puheenjohtajan ja varapuheen-johtajan sekä sihteerin. Edustajisto on päätösvaltainen, jos puheenjohtaja tai varapuheen-johtaja sekä vähintään 1/3 edustajistosta on saapuvilla. 

Edustajiston kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella äänten enemmistöllä, mikäli näissä säännöissä ei ole toisin määrätty. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt, vaaleissa arpa. 

Edustajiston kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. 

Edustajistossa olosta ei makseta palkkiota. 

8 § 

Säätiön edustajisto pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous loka- marraskuussa. Asia, jota halutaan edustajiston kokouksessa käsiteltäväksi, on esiteltävä säätiön hallitukselle hyvissä ajoin ennen kokousta. Säätiön edustajisto voidaan kutsua ylimääräisiin kokouksiin, milloin puheenjohtaja pitää sitä tarpeellisena taikka säätiön hallitus tai vähintään kolmannes edustajiston koko jäsenmäärästä sitä kirjallisesti puheenjohtajalta pyytää. Kirjallisessa pyynnössä on mainittava asia, jota varten kokous vaaditaan kutsuttavaksi koolle. 

9 § 

Kevätkokouksessa: 

1) esitetään hallituksen laatima edellisen vuoden toimintakertomus siihen liittyvine tilinpäätöksineen ja tilintarkastajien lausunnon kera, 
2) päätetään toimintakertomuksen hyväksymisestä ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä tilijäämän käytöstä,
3) päätetään toimenpiteistä, joihin edellisen vuoden tilinpito ja hallinto saattavat antaa aihetta,
4) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

Syyskokouksessa: 

1) vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio, 
2) määrätään hallituksen jäsenille ja tilintarkastajille maksettavien palkkioiden suuruus, hallituksen jäsenille kuitenkin enintään sama kuin valtion komitean jäsenten palkkio, 
3) valitaan edustajiston puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja sihteeri, 
4) valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen jäsenet sillä tavoin kuin sääntöjen 11 §:ssä lähemmin määrätään, 
5) valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tarkastamaan seuraavan vuoden tilejä ja hallintoa, 
6) käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat. 

10 § 

Edustajiston kokoukset kutsutaan koolle sanomalehti-ilmoituksella tai edustajiston jäsenille postin tai sähköpostin välityksellä lähetettävillä kutsuilla esityslistoineen vähintään 14 (neljätoista) vuorokautta ennen kokousta. Muut tiedonannot edustajiston jäsenille toimitetaan samalla tavalla. 


Säätiön hallitus 

11 § 

Säätiön asiat hoitaa ja sitä edustaa syyskokouksessa valittu hallitus. Hallitukseen kuuluu kalenterivuodeksi kerrallaan valittu puheenjohtaja ja kolmeksi kalenterivuodeksi valitut yhdeksän jäsentä. Hallituksen jäsenistä 1/3 on vuosittain erovuorossa. Jos hallituksen jäsen kesken toimintakauttaan estyy hoitamasta tehtäväänsä, valitsee sää-tiön edustajiston kokous hänen tilalleen jäljellä olevaksi toimikaudeksi uuden jäsenen. 

12 § 

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta, jolloin heillä on puhe- mutta ei äänivaltaa. Hallitus voi määrätä heille kohtuullisen palkkion tehtävästään. Hallitus voi käyttää apunaan myös asiantuntijoita. Hallitus on päätösvaltainen puheenjohtajan ja vähintään neljän jäsenen läsnäollessa. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta niin usein kuin asiat vaativat. Kutsut hallituksen kokouksiin on annettava jäsenille kolme (3) päivää ennen kokousta kirjallisesti postin välityksellä tai muulla hallituksen määräämällä tavalla. Hallituksen kokouksissa pidetään pöytäkirjaa. Päätökset hallituksen kokouksissa tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa arpa. Rahastonhoitaja on velvollinen neljännesvuosittain tekemään säätiön hallitukselle tili- katsauksen säätiön omaisuudesta. 

13 § 

Säätiön tarkoitusperien toteuttamiseksi voi hallitus laatimansa ja edustajiston vahvistaman talousarvion puitteissa palkata tarpeellisen henkilökunnan, joka toimii hallituksen valvonnan alaisena. 


Yleisiä määräyksiä 

14 § 

Säätiön nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri ja rahaston-hoitaja, kuitenkin aina kaksi yhdessä. 

15 § 

Säätiön tilit päätetään kalenterivuosittain ja ne on säätiön hallintoa ja hoitoa koskevine pöytäkirjoineen ynnä muine asiakirjoineen jätettävä helmikuun loppuun mennessä tilintarkastajalle, jonka lausunto on maaliskuun 15. päivään mennessä jätettävä säätiön hallitukselle. Oikeaksi todistetut jäljennökset tuloslaskelmasta ja taseesta liitteineen, tase-erittelyistä sekä toiminta- ja tilintarkastuskertomuksista on toimitettava Oikeusministeriölle kesäkuun loppuun mennessä. 

16 § 

Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla HTM tai KHT tilintarkastaja. 

17 § 

Näitä sääntöjä voi edustajisto muuttaa, jos muutosehdotusta kannattaa vähintään neljä viidesosaa (4/5) kokouksessa läsnä olevista edustajiston jäsenten lukumäärästä ja jos toinen, aikaisintaan kuukauden kuluttua pidettävä edustajiston kokous samalla äänten-enemmistöllä muutosehdotuksen sellaisenaan hyväksyy. Muutokselle on haettava asianomainen vahvistus. Päätös säätiön lakkauttamisesta tehdään samassa järjestyksessä. 


Erikoisia määräyksiä 

18 § 

Vuosittain kertyneiden voittovarojen jakamisessa on noudatettava tasapuolisuutta eri liikuntakasvatusjärjestöjen suhteen. 

19 § 

Jos säätiö lopettaa toimintansa, siirtyy sen omaisuus Tampereen kaupungille käytettäväksi 2 §:ssä mainittuun tarkoitukseen.